Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Φορέας Υλοποίησης: I.T.Y.E. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (τελικός δικαιούχος)

 

Comments are closed